Pozvánka na 32. konferenciu Modlitebného spoločenstva do Kežmarku

Modlitebné spoločenstvo (MoS) ECAV pozýva záujemcov na svoju výročnú konferenciu do Kežmarku v termíne od 17. do 19. marca 2023.

Konferencia sa bude konať v Strednej odbornej škole, Garbiarska 1 a témou konferencie je: Pravda víťazí („Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ – Ján 8,32). Prednášať budú Mgr. Michal Findra, konsenior Tatranského seniorátu a farár CZ Poprad (Ježiš votkaný do života) a Mgr. Ondrej Kolárovský, pracovník EVS (V nikom inom!!!).

Súčasťou programu budú semináre „Ako žiť život plný Ducha Svätého“ (Stanislav Kocka, vedúci MoS) a „Radostný život v smutnom a depresívnom svete“ (Ondrej Kolárovský), pobožnosti (Roman Porubän, farár CZ Kežmarok a Eva Germanová, farárka CZ Spišská Belá) a služby Božie s Večerou Pánovou (Peter Mihoč, biskup VD ECAV).

Podrobnejší program nájdete na: www.modlitby.sk (zdroj).

 

Svetový deň modlitieb 2023

V nedeľu 5. marca 2023 si aj v našom zbore pripomenieme Svetový deň modlitieb – tentoraz z Taiwanu.

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien a v priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. Každý rok sa v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.

V mene taiwanských sestier pozdravujeme jednoduchým dvojslabičným výrazom so spojovníkom „Ping-an“, čo v preklade znamená: „Nech vás Boh naplní pokojom, aby ste mali pokoj s Bohom i medzi sebou.“ Pred viac ako sto rokmi prišli na Taiwan misionári. Priniesli dobrú správu, a tak ľudia počuli evanjelium a prijali milosť spasenia. Hlavná téma SDM na rok 2023 sú slová „Počul som o vašej viere“ (Ef 1, 15 – 19). Je to príležitosť počuť o viere taiwanských žien, ktorú si zachovali i  napriek rôznym ťažkostiam a prekážkam. Spolu a podľa vzoru apoštola Pavla neprestávajme ďakovať za všetkých tých, ktorí majú živú vieru, žijú v láske a nádeji, ku ktorej ich Boh povolal, v bohatstve slávy Božieho dedičstva medzi svätými a v nesmiernej veľkosti Božej moci.

Slávenie Svetového dňa modlitieb na celom svete podľa rovnakej bohoslužby bude dňa  3. 3. 2023. Pridajme sa k ekumenickému, globálnemu modlitbovému hnutiu, aby sme spojení vo viere prosili nielen za Taiwan, za naše Slovensko, ale aj za celý svet a aby svedectvo o našej viere v Ježiša Krista bolo počuteľné a zrozumiteľné.

Taiwan má približne 23,6 milióna obyvateľov a je husto osídlenou krajinou, v ktorej žije veľké množstvo národností. Oficiálne uznaných je 16 pôvodných jazykov. Nachádza sa v západnej časti Tichého oceánu a v strede ostrovného oblúka východnej a juhovýchodnej Ázie. Pozostáva z hlavného ostrova a mnohých menších ostrovov vrátane Peskadorských ostrovov, Kinmenu a Matsu. Západnú tretinu územia ostrova tvoria roviny, kotliny, pahorkatiny a náhorné plošiny a žije tu viac ako 20 miliónov ľudí. Hlavné mesto – mesto Tchaj-pej – sa nachádza na severe Taiwanu, zatiaľ čo ďalšie veľké mestá sú na západnom pobreží.

Na Taiwane sa nachádza deväť národných parkov. Z nich najviac turistov priťahuje národný park Taroko s nádhernými roklinami a úžasnými scenériami. Jedinečná geografia ostrova a klimatické podmienky spôsobili veľkú rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov. Horúce a studené pramene s rôznym obsahom minerálov sa vyskytujú v celej krajine, dokonca aj v riekach a oceánoch.

Najstarší záznam o účasti taiwanských žien na Svetovom dni modlitieb pochádza z marca 1935 z taiwanskej cirkevnej tlače. Odvtedy sa Svetový deň modlitieb stal ekumenickou modlitebnou bohoslužbou, ktorá je uchu taiwanských kresťaniek dobre známa. Každoročne je príručka pre bohoslužby preložená do 13 jazykov vrátane mandarínskej čínštiny, taiwančiny a pôvodných jazykov, ktoré sa používajú počas bohoslužieb. Každý rok v januári ženy z presbyteriánskej cirkvi v rôznych častiach Taiwanu organizujú prípravné semináre Svetového dňa modlitieb pre svoj región.

 

Zdroje: www.ecav.sk a https://sites.google.com/site/sdmslovensko/sdm-2023-taiwan

Národný týždeň manželstva

Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 bude tak trochu tajomný „Odkaz“. Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším. A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi.

Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme. Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú.

A takisto my sami – hoci nie vždy vedome – vysielame „živé správy“ o manželstve. Niekedy tým, čomu o manželstve veríme a ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.

Tohtoročný Národný týždeň manželstva môžete využiť aj vy vo svojich vzťahoch, aby ste zanechali (aj na nečakaných miestach) vzácne odkazy svojmu manželskému partnerovi. A keď sa vám ich nazbiera viac, môžete si z nich urobiť „nástenku odkazov“, napríklad na vnútorných dverách skrine.

Odkazy ocenenia, vďačnosti, lásky a obdivu sú totiž silne terapeutické, keď sa človek na toho druhého hnevá, keď sa cíti sám, alebo keď sa má vďaka okolnostiam zvonku ťažko a ten druhý nie je nablízku. Odkaz nemusí prísť len vo fľaši cez more.

Viac na www.ntm.sk.

Orez stromov v kostolnej záhrade

Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove z jesene minulého roka a po splnení všetkých ohlasovacích povinností pristúpi náš CZ v dohľadnej dobe k sanácii porastovej štruktúry rastúcej v našej kostolnej záhrade, teda areáli národnej kultúrnej pamiatky na ulici Letnej v katastrálnom území Spišská Belá a zároveň nachádzajúcej sa v pamiatkovom území „Pamiatková zóna Spišská Belá“, za dodržania nasledujúcich podmienok stanovených KPÚ:

  • Z porastovej štruktúry vo vymedzenom areáli NKP je možné odstrániť všetky listnaté stromy – bresty horské (Ulmus glabra) – rastúce po obvode vymedzeného areálu juhozápadnej, západnej a severozápadnej časti a po oboch stranách chodníka vedúceho od vstupnej brány na západe východným smerom ku vstupu do kostola, z dôvodu zhoršeného biologického stavu v dôsledku hubového ochorenia – grafiózy brestov a ohrozenia bezpečnosti užívateľov.
  • Náhradná výsadba za odstránené listnaté stromy bude realizovaná v rámci vymedzeného areálu kostola na parcele KN-C č. 2 v katastrálnom území Spišská Belá, z listnatých domácich druhov stromov (líp malolistých – Tilia cordata, príp. líp veľkolistých – Tilia platyphylos) vysadených po obvode vymedzeného areálu kostola, vytvorením obvodovej porastovej štruktúry v dostatočnej vzdialenosti od stavebného objektu ako aj oplotenia a vytvorením aleje po oboch stranách chodníka vedúceho ku hlavnému vstupu do kostola. Presné miesto výsadby a druh drevín je potrebné konzultovať s KPÚ Prešov pred samotnou realizáciou náhradnej výsadby.
  • Štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu a počas realizácie prác bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.
  • Zásah je potrebné realizovať najmä v období vegetačného pokoja – predovšetkým od 1. októbra do konca februára nasledujúceho roku.

Odôvodnenie:

KPÚ Prešov na základe terénnej obhliadky a po posúdení biologického stavu všetkých stromov – brestov horských vo vymedzenom areáli kostola zistil, že všetky stromové dreviny – bresty horské situované v juhozápadnej, západnej a severozápadnej časti vymedzeného areálu a po oboch stranách chodníka vedúceho od vstupnej brány na západe východným smerom ku vstupu do kostola, sú úplne vyschnuté v dôsledku hubového ochorenia – grafiózy brestov. Predmetné stromy sú v súčasnej dobe biologicky narušené so vznikajúcimi dutinami, odlupujúcou sa kôrou na kmeňoch. Koruny stromov sú bez olistenia so stopami po odbornom zásahu. Na základe týchto dôvodov súhlasí KPÚ Prešov s odstránením všetkých poškodených stromov výrubom. Realizácia predmetného zámeru pri dodržaní stanovených podmienok nenaruší pamiatkové hodnoty pamiatkového územia.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ekumenický výbor ECAV všetkých srdečne pozýva na online ekumenické modlitebné stretnutia s biblickým zamyslením pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023. Zapojiť sa môžete z pohodlia vášho domova prostredníctvom linku: https://us02web.zoom.us/j/85249822797?pwd=UWd6ZnJKNG1jd0hpMG9JdVpCVVU5dz09.

Online ekumenické duchovné stretnutia sa budú konať počas Týždňa modlitieb od 18. do 25. januára 2023 každý večer o 19:00 a budú vychádzať z materiálov na TMJK 2023 na daný deň. Biblické zamyslenie nám každý večer predstaví nejaký zaujímavý hosť. Nebudú chýbať spoločné modlitby, otázky na zamyslenie a diskusia. Tešíme sa na duchovné spoločenstvo s vami!

Materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a na celý rok 2023 spoločne pripravili a uverejnili Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023 vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento materiál vnímali ako pozvanie hľadať možnosti na vyjadrenie miery dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou, po celý rok.

Evanjelizácia Pre Teba

5 večerov hudby a slova, 5 tém, 5 vzácnych hostí a ich životných príbehov, 5 inšpirácii k premýšľania nad svetom okolo nás aj o vnútornom svete hodnôt, slov a skutkov na tému „Zrkadlo života“.

Termín: 21. – 25. 1. 2023 o 18:00

Miesto: Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši

On-line: www.prochrist.sk

Viac informácií: www.vdecav.sk/zrkadlo-zivota

Online prenos alebo záznamy z archívu môžete sledovať na: https://www.youtube.com/watch?v=q5vKyeeUnGI.

 

Zdroj: www.ecav.sk

Rick Warren: Načo som vlastne tu?

Zamýšľal/a si sa niekedy nad otázkou, prečo si tu, prečo žiješ? Toto je otázka existencie. Otázka významu znie – záleží na mojom živote? Rick Warren, pastor a spisovateľ napísal knihu Purpose driven life/Život s jasným cieľom – Načo som vlastne tu. Kniha vyšla v roku 2002 a aj takmer po 20 rokoch je svetovým bestsellerom. Ponúkame Vám krátky rozhovor s autorom knihy a to, čo sa v knihe môžete dočítať:

Ako pastor som veľa krát ľudom v ich živote radil, ako aj nespočetne veľa krát stál pri posteli zomierajúceho. A keď ľudia zomierajú – to, čo povedia na konci ich života tu na zemi je veľmi hlboké. Uvedomujú si, že sú to ich posledné slová. Žiadna osoba, s ktorou som prišiel do kontaktu a ktorá zomierala – nepovedala: „Prines mi moje trofeje z golfu. Chcem ich vidieť poslednýkrát.“ alebo „ Prines mi môj diplom, chcem si ho ešte raz pozrieť.“ či „Prines mi posledný krát moje zlaté hodinky, ktoré som dostal ako ocenenie za úspešný obchod.“ Ľudia, ktorí zomierajú chcú mať pri sebe ľudí, chcú vzťahy a tak prídeme na to, že život je o láske. Pán Boh má pre náš život 5 úloh, cieľov, ktoré chce, aby sme dosiahli:

1. Bol si stvorený pre Božiu radosť.
2. Bol si stvorený, aby si bol súčasťou Božej rodiny.
3. Bol si stvorený, aby si sa stal podobný Pánovi Ježišovi.
4. Bol si stvorený, aby si slúžil Bohu.
5. Bol si stvorený, pretože máš určité poslanie.

Tieto body pre Tvoj život sa nachádzajú v Skutkoch apoštolov v 2. kapitole, sú vysvetlené apoštolom Pavlom v liste Efezským v 4. kapitole. Ježiš sa modlil za svojich učeníkov v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole. Keď raz Pán Ježiš kráčal mestom, prihovoril sa mu chlapík a opýtal sa ho: „Pane, aké sú najväčšie prikázania.“ Pán Ježiš odpovedal: „Miluj Boha celou svojou mysľou, srdcom, silou. Miluj svojich blížnych.“

A taktiež predtým ako Pán Ježiš vstúpil na nebesá vyslovil svoje posledné slová. Posledné slová Pána Ježiša boli: „Čiňte učeníkmi všetky národy, krstite ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého a učte ich všetko, čokoľvek som Vás naučil/čo som Vám prikázal. Tieto 2 príkazy a 3 nariadenia tvoria zmysel tvojho života a taktiež sú účelmi cirkvi. Účelom cirkvi je pomôcť Ti, aby si naplnil 5 cieľov vo svojom živote. Čiže, ktoré sú to:

Miluj Boha celým srdcom, mysľou a silou. Toto sa v Biblii nazýva Bohoslužba. Je to vyjadrenie Tvojej lásky k Bohu. Je to môj najdôležitejší cieľ v živote. Otec hľadá tých, ktorí si ho ctia a veria v Neho. Túto lásku môžem preukázať Bohu v tichosti svojej izby, v malom spoločenstve ľudí, alebo s veľkou skupinou ľudí. Stále je to Bohoslužba. Kedykoľvek vyjadrujem svoju lásku Bohu, je to uctievanie Boha – Bohoslužba.

Miluj svojho blížneho ako seba samého. Toto pomenujme slovom služba, diakonia. Znamená slúžiť.

Príkazy: Čiňte učeníkmi všetky národy – to je evanjelizácia, keď hovoríš ľuďom dobrú správu. Čiže, ak som zachránený – niekto mi tú dobrú správu priniesol a teda šírim ju ďalej prostredníctvom ľudí. Učte ich, čokoľvek som im prikázal – to je učeníctvo – to je ďalší cieľ v mojom živote – rásť v Kristovi. Krstite ich – to je symbol, že patríš do rodiny, spoločenstva. Nehovorí len, som veriaci, ale niekam patrím. V dnešnej dobe veľmi často počujeme – mám rád Ježiša, no jednoducho nepotrebujem cirkev. To je, ako keby ste povedali – som včela, ale nepotrebujem úľ. Alebo – som futbalista, ale nechcem byť v žiadnom futbalovom tíme. Biblia hovorí, že veriaci bez rodiny je sirota. Čiže my nie sme len veriaci, my aj patríme – patríme do Božej rodiny, čo znamená aj, že sme lepší spoločne.

Kniha Načo som vlastne tu má mnohoraké využitie, ale číslom jedna je, aby si dovolil Bohu, aby Ti prejavil lásku. Aby si dovolil, aby Ťa Boh miloval. Od začiatku Biblie – od 1. knihy Mojžišovej až po Zjavenie Jána Biblia hovorí, že dôvod prečo bol stvorený vesmír je, že Boh chcel rodinu. Nepotreboval rodinu, nebol osamelý – je vo vzťahu – Otec, Syn a Duch Svätý, ale chcel rodinu. Biblia hovorí, že Boh je láska, nie že má lásku. On je láska. Je to Jeho podstata, charakter, prirodzenosť. Jediný dôvod, prečo láska existuje je, že nás Boh stvoril, pretože On je láska. Ak by Boh nebol láska, neboli by sme schopní lásku prijímať, alebo dávať. Jedine preto, že sme boli stvorení na Božiu podobu, môžeme lásku cítiť a dávať ju ďalej. Ak mám všetku tú lásku a nikomu ju neponúknem, nedám – osobe, zvieraciemu miláčikovi – na čo je láska dobrá? Boh nám chcel vyjadriť lásku prostredníctvom stvorenia vesmíru a vytvoril tento vesmír, aby mohol vytvoriť galaxiu, aby stvoril planétu, aby stvoril uhol pod ktorým je – nie sme ani príliš blízko k Slnku, či Mesiacu, aby sme neboli spálení, alebo nezamrzli. Jednoducho vesmír s precíznosťou vytvorený pre ľudí. Boh stvoril Teba, aby Ťa mohol milovať. Čiže, ak Boh stvoril celý vesmír, je to len preto, aby Ti mohol preukázať lásku.

Akú lásku má Boh? Nepodmienečnú. Má ťa rád v dobrých i zlých dňoch. Miluje ťa, či to práve teraz cítiš, alebo nie. Miluje Ťa, aj keď si Ty myslíš, že si to zaslúžiš, či nezaslúžiš. Nemôžeš spôsobiť, aby ťa Boh prestal mať rád. Môžeš sa o to pokúsiť, ale nepodarí sa Ti to. Nič nemôžeš urobiť preto, aby ťa Boh prestal milovať. Pretože Jeho láska nie je založená na tom, kto si Ty, ale kto je On. Preto dovoľ, aby Ťa Boh mohol milovať.

Prečo si stvorený? Boh ťa stvoril, aby ťa mohol milovať. Ak by ťa nechcel milovať, nebol by ťa stvoril. Toto je základná odpoveď, prečo sa táto kniha predáva. Som tu, aby som mohol byť milovaný Bohom. A my milujeme, pretože On prv miloval nás ako odpoveď na Jeho nepodmienečnú lásku. Neboli sme to my, ktorí ako prví začali Boha milovať.

Ľudia často hovoria: „Myslím si, že nemám Boha až tak rád.“ Ja im na to: „Nie, to nie je Tvoj najväčší problém. Tvoj problém nie je to, že nemáš Boha dostatočne rád. Ty dostatočne necítiš a nerozumieš, ako veľmi ťa On miluje. Pretože, ak by si dostatočne rozumel a cítil Jeho lásku k Tebe, nemohol by si si pomôcť a jednoducho by si Ho milovať tiež… Toto nie je povinnosť. Jednoducho milujem niekoho, pretože on ma miluje tiež.“ Čiže aj vo svojom živote som začal s cieľom, že nechávam Boha, aby ma miloval a potom naučiť sa, ako Ho milovať a napĺňal Jeho vôľu pre môj život.

 

Miriam Ulbrichová

Zdroje: Youtube Praise on TB, Purpose driven life, rozhovor s Rickom Warrenom, kniha: Život s jasným cieľom.