Naše kostoly

  • Spišská Belá
  • Krížová Ves
  • Tatranská Kotlina
  • Bušovce

 


 

230. výročie prvej posviacky novopostaveného Božieho chrámu

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Spišskej Belej má svoje začiatky v dobe reformácie Dr. Martina Luthera. V tom čase prevažná časť obyvateľstva bola nemeckej národnosti, s čím súvisel aj styk s Nemeckom. Najmä obchodníci a študenti prinášali myšlienky reformácie. Medzi študentov patril aj Lorenz Qendel, latinským prímením Serpilius, rodák z Belej. Po štúdiách a návrate v roku 1545 začal so zvestovaním evanjelia podľa učenia Dr. Martina Luthera. Ešte v tom istom roku prestúpili všetci obyvatelia na evanjelické vierovyznanie. Serpilius sa stal ich kňazom. Kostol sv. Antona z roku 1260 slúžil evanjelikom od roku 1545 do roku 1674, teda 129 rokov. Ťažké časy protireformácie nastali za panovania Leopolda I., s malými prestávkami trvali až do roku 1781. Farský kostol prevzali podolínski piaristi, ktorí tu spravovali faru.
Po vydaní Tolerančného patentu v roku 1781 cisárom Jozefom II., dostali evanjelici slobodu vo vyznávaní svojej viery. Belianski evanjelici začali ihneď prípravy na stavbu vlastného kostola. Pozemok darovali Kaltstein, Schmeisz a Gulden. Prípravné práce sa začali v zimnom období 1783-84. Základný kameň bol položený 7. mája 1784. Stavba chrámu trvala 20 mesiacov a 22. januára 1786 bol vysvätený a odovzdaný do užívania. Stalo sa tak za pôsobenia kňaza Jonasa Bubenku.
Architektúra kostola vychádza z odlišných liturgických potrieb evanjelickej cirkvi, čo zohľadňuje jednoloďový sieňový priestor s centrálnym oltárom. Pôdorys kostola je krížový, transept ma krátke výstupky, zaklenutý je pruskými klenbami a kopulou nad krížením. Mobiliár kostola tvoria neskorobarokový oltár z konca 18. storočia, v strede stĺpovej architektúry je obraz Krista zachraňujúceho sv. Petra na mori z prvej polovice 19. storočia. Kazateľnica je rokoková z roku 1792, je zdobená torturovými stĺpmi, rokajovou ornamentikou a maľbou Dobrého pastiera. Po východnej, západnej a severnej strane je barokovo-rokoková empora. Súčasťou interiéru je aj rokoková krstiteľnica z konca 18. storočia. V roku 1787 bol inštalovaný zvon na vežičke kostola.
Pôvodný starý organ z Galície bol zakúpený zo zbierok veriacich r. 1786. Terajší organ bol zakúpený z Budapešti za 10 000 korún od firmy Otto Rieger, váži 3 tony a má viac ako 3 000 píšťal. Vysvätený bol 3. februára 1907. Pôvodne mal chrám len jednu predsieň a to na východnej strane za oltárom. V roku 1823 bola pristavaná aj na severnej strane od cesty a pri storočnici chrámu roku 1886 boli pristavené ďalšie dve predsiene.
Kostol mal pôvodne šindľovú strechu. Po rokoch, keď šindeľ doslúžil, bola strecha v roku 1910 pokrytá eternitom, ktorý slúži dodnes.
Pri 150. výročí posvätenia chrámu bola 19. júna 1936 odhalená reliéfna tabuľa Samuelovi Weberovi, ktorá je umiestnená pri kazateľnici. Povojnové roky 20. storočia sa vyznačovali tým, že sa na kostole nekonala žiadna väčšia údržba, dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov. Štátne a stranícke orgány v tom období nemali záujem na udržiavaní cirkevných budov. Až v roku 1984 za pôsobenia námestnej farárky Heleny Benkovej bol svojpomocne vymaľovaný interiér kostola.
V lete roku 2000 bol obnovený oltárny priestor a pokračovali sme počas pôsobenia brata farára Martina Fečka, ktorý prišiel v roku 2002 a od začiatku bol aktívny v duchovnom i materiálnom živote, bol hlavným iniciátorom generálnej opravy fasády kostola, spolu s dozorcom J. Gemzom a kurátorom F. Guldenom. V roku 2003 sme svojpomocne uskutočnili odvodňovacie práce a izoláciu proti vlhkosti, vymenili odkvapové žľaby a zvodové rúry. V nasledujúcom roku bol urobený náter plechovej časti strechy a vežičky. Po ukončení týchto prác prevzala rekonštrukciu fasády v roku 2006 firma STEMP. Financie boli z väčšej časti získané z MK SR v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ (1 220 000 Sk). Mesto Spišská Belá prispelo sumou 50 tisíc Sk. Zvyšná časť do celkovej sumy 1 616 050 Sk bola hradená z vlastných prostriedkov. Práce boli ukončené v roku 2007.
Významným počinom bolo ozvučenie kostola a rekonštrukcia elektrických rozvodov vrátane osadenia svetiel výkonnejšími zdrojmi. Po skončení elektrifikačných prác bolo svojpomocne urobené odvetranie vnútorného sokla kostola. Okrem toho bola vymenená stará konštrukcia a strešná krytina na štyroch vstupných predsieňach a vymenené okenné parapety v hodnote 157 718 Sk. Súčasne bolo zhotovených aj dvoje vchodových dverí.
Po ukončení všetkých prác, bol 9. november 2011 dňom veľkého upratovania za hojnej účasti cirkevníkov. Vďaka Pánu Bohu za vykonané práce v tomto stánku Božom!

Ján Pieger