Orez stromov v kostolnej záhrade

Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove z jesene minulého roka a po splnení všetkých ohlasovacích povinností pristúpi náš CZ v dohľadnej dobe k sanácii porastovej štruktúry rastúcej v našej kostolnej záhrade, teda areáli národnej kultúrnej pamiatky na ulici Letnej v katastrálnom území Spišská Belá a zároveň nachádzajúcej sa v pamiatkovom území „Pamiatková zóna Spišská Belá“, za dodržania nasledujúcich podmienok stanovených KPÚ:

  • Z porastovej štruktúry vo vymedzenom areáli NKP je možné odstrániť všetky listnaté stromy – bresty horské (Ulmus glabra) – rastúce po obvode vymedzeného areálu juhozápadnej, západnej a severozápadnej časti a po oboch stranách chodníka vedúceho od vstupnej brány na západe východným smerom ku vstupu do kostola, z dôvodu zhoršeného biologického stavu v dôsledku hubového ochorenia – grafiózy brestov a ohrozenia bezpečnosti užívateľov.
  • Náhradná výsadba za odstránené listnaté stromy bude realizovaná v rámci vymedzeného areálu kostola na parcele KN-C č. 2 v katastrálnom území Spišská Belá, z listnatých domácich druhov stromov (líp malolistých – Tilia cordata, príp. líp veľkolistých – Tilia platyphylos) vysadených po obvode vymedzeného areálu kostola, vytvorením obvodovej porastovej štruktúry v dostatočnej vzdialenosti od stavebného objektu ako aj oplotenia a vytvorením aleje po oboch stranách chodníka vedúceho ku hlavnému vstupu do kostola. Presné miesto výsadby a druh drevín je potrebné konzultovať s KPÚ Prešov pred samotnou realizáciou náhradnej výsadby.
  • Štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu a počas realizácie prác bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.
  • Zásah je potrebné realizovať najmä v období vegetačného pokoja – predovšetkým od 1. októbra do konca februára nasledujúceho roku.

Odôvodnenie:

KPÚ Prešov na základe terénnej obhliadky a po posúdení biologického stavu všetkých stromov – brestov horských vo vymedzenom areáli kostola zistil, že všetky stromové dreviny – bresty horské situované v juhozápadnej, západnej a severozápadnej časti vymedzeného areálu a po oboch stranách chodníka vedúceho od vstupnej brány na západe východným smerom ku vstupu do kostola, sú úplne vyschnuté v dôsledku hubového ochorenia – grafiózy brestov. Predmetné stromy sú v súčasnej dobe biologicky narušené so vznikajúcimi dutinami, odlupujúcou sa kôrou na kmeňoch. Koruny stromov sú bez olistenia so stopami po odbornom zásahu. Na základe týchto dôvodov súhlasí KPÚ Prešov s odstránením všetkých poškodených stromov výrubom. Realizácia predmetného zámeru pri dodržaní stanovených podmienok nenaruší pamiatkové hodnoty pamiatkového územia.

Posted in Oznamy.