Noc kostolov 2023 v Levoči

Pozývame Vás na Noc kostolov do Levoče – v piatok a sobotu 3. 6. 2023 od 16:30 do 22:00 v Evanjelickom kostole v Levoči.

PROGRAM:

 • 16:30 Prednáška – Ako prišla Bibia k nám (prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – profesor na katedre Novej zmluvy EBF UK Bratislava)
 • 17:00 Komentovaná prednáška – reštaurovanie Melantrichovej biblie vydanej  roku 1570 v Prahe (Martin Petrinec – reštaurátor)
 • 17:20  Prezentácia historického písma a kaligrafie (Peter Ližbetin – reštaurátor)
 • 17:30 Z pokladov historickej knižnice v evanjelickom kostole – Biblie (otvorenie výstavy – jedinečných Biblií len túto noc)
 • Praktické ukážky historického písma s možnosťou vyskúšať si opis starých textov (počas celého programu)
 • 18:15 Komorný koncert duchovnej tvorby (účinkujúci: Brigita Tivadarová – soprán, Miklós Nyéky – klavír, organ; skladby J. S. Bacha, árie G. F. Händla, Aleluja a Laudate Dominum, Panis Angelicus)
 • Kostol otvorený do 22:00 (nočná prehliadka kostola a výstavy)

 

Príbehy spravodlivých – Poprad

Pozývame Vás na slávnostný večer – Príbehy spravodlivých, ktorým bude sprevádzať moderátorka RTVS Dagmar Mozolová a hudobným hosťom bude Katka Koščová.

Svoj príbeh počas večera osobne vyrozpráva zachránené dieťa Denisa Nikodémová. Súčasťou programu je tiež premietnutie filmu Mamička o Zuzane Dermekovej, ktorá zachránila dvojročné dievčatko.

Životným príbehom Slovákov, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili mnohé životy, sa Dagmar Mozolová venuje už od roku 2013. Jej cieľom je nakrútiť všetkých, ktorí si pamätajú a ešte sú medzi nami a zároveň tieto príbehy spracovať.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 4. mája 2023 o 17:00 v Tatranskej galérii v Poprade na Hviezdoslavovej 12. Vstupné je dobrovoľné.

Viac info na www.pribehyspravodlivych.sk.

 

Pozvánka na 32. konferenciu Modlitebného spoločenstva do Kežmarku

Modlitebné spoločenstvo (MoS) ECAV pozýva záujemcov na svoju výročnú konferenciu do Kežmarku v termíne od 17. do 19. marca 2023.

Konferencia sa bude konať v Strednej odbornej škole, Garbiarska 1 a témou konferencie je: Pravda víťazí („Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ – Ján 8,32). Prednášať budú Mgr. Michal Findra, konsenior Tatranského seniorátu a farár CZ Poprad (Ježiš votkaný do života) a Mgr. Ondrej Kolárovský, pracovník EVS (V nikom inom!!!).

Súčasťou programu budú semináre „Ako žiť život plný Ducha Svätého“ (Stanislav Kocka, vedúci MoS) a „Radostný život v smutnom a depresívnom svete“ (Ondrej Kolárovský), pobožnosti (Roman Porubän, farár CZ Kežmarok a Eva Germanová, farárka CZ Spišská Belá) a služby Božie s Večerou Pánovou (Peter Mihoč, biskup VD ECAV).

Podrobnejší program nájdete na: www.modlitby.sk (zdroj).

 

Svetový deň modlitieb 2023

V nedeľu 5. marca 2023 si aj v našom zbore pripomenieme Svetový deň modlitieb – tentoraz z Taiwanu.

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien a v priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. Každý rok sa v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.

V mene taiwanských sestier pozdravujeme jednoduchým dvojslabičným výrazom so spojovníkom „Ping-an“, čo v preklade znamená: „Nech vás Boh naplní pokojom, aby ste mali pokoj s Bohom i medzi sebou.“ Pred viac ako sto rokmi prišli na Taiwan misionári. Priniesli dobrú správu, a tak ľudia počuli evanjelium a prijali milosť spasenia. Hlavná téma SDM na rok 2023 sú slová „Počul som o vašej viere“ (Ef 1, 15 – 19). Je to príležitosť počuť o viere taiwanských žien, ktorú si zachovali i  napriek rôznym ťažkostiam a prekážkam. Spolu a podľa vzoru apoštola Pavla neprestávajme ďakovať za všetkých tých, ktorí majú živú vieru, žijú v láske a nádeji, ku ktorej ich Boh povolal, v bohatstve slávy Božieho dedičstva medzi svätými a v nesmiernej veľkosti Božej moci.

Slávenie Svetového dňa modlitieb na celom svete podľa rovnakej bohoslužby bude dňa  3. 3. 2023. Pridajme sa k ekumenickému, globálnemu modlitbovému hnutiu, aby sme spojení vo viere prosili nielen za Taiwan, za naše Slovensko, ale aj za celý svet a aby svedectvo o našej viere v Ježiša Krista bolo počuteľné a zrozumiteľné.

Taiwan má približne 23,6 milióna obyvateľov a je husto osídlenou krajinou, v ktorej žije veľké množstvo národností. Oficiálne uznaných je 16 pôvodných jazykov. Nachádza sa v západnej časti Tichého oceánu a v strede ostrovného oblúka východnej a juhovýchodnej Ázie. Pozostáva z hlavného ostrova a mnohých menších ostrovov vrátane Peskadorských ostrovov, Kinmenu a Matsu. Západnú tretinu územia ostrova tvoria roviny, kotliny, pahorkatiny a náhorné plošiny a žije tu viac ako 20 miliónov ľudí. Hlavné mesto – mesto Tchaj-pej – sa nachádza na severe Taiwanu, zatiaľ čo ďalšie veľké mestá sú na západnom pobreží.

Na Taiwane sa nachádza deväť národných parkov. Z nich najviac turistov priťahuje národný park Taroko s nádhernými roklinami a úžasnými scenériami. Jedinečná geografia ostrova a klimatické podmienky spôsobili veľkú rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov. Horúce a studené pramene s rôznym obsahom minerálov sa vyskytujú v celej krajine, dokonca aj v riekach a oceánoch.

Najstarší záznam o účasti taiwanských žien na Svetovom dni modlitieb pochádza z marca 1935 z taiwanskej cirkevnej tlače. Odvtedy sa Svetový deň modlitieb stal ekumenickou modlitebnou bohoslužbou, ktorá je uchu taiwanských kresťaniek dobre známa. Každoročne je príručka pre bohoslužby preložená do 13 jazykov vrátane mandarínskej čínštiny, taiwančiny a pôvodných jazykov, ktoré sa používajú počas bohoslužieb. Každý rok v januári ženy z presbyteriánskej cirkvi v rôznych častiach Taiwanu organizujú prípravné semináre Svetového dňa modlitieb pre svoj región.

 

Zdroje: www.ecav.sk a https://sites.google.com/site/sdmslovensko/sdm-2023-taiwan

Národný týždeň manželstva

Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 bude tak trochu tajomný „Odkaz“. Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším. A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi.

Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme. Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú.

A takisto my sami – hoci nie vždy vedome – vysielame „živé správy“ o manželstve. Niekedy tým, čomu o manželstve veríme a ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.

Tohtoročný Národný týždeň manželstva môžete využiť aj vy vo svojich vzťahoch, aby ste zanechali (aj na nečakaných miestach) vzácne odkazy svojmu manželskému partnerovi. A keď sa vám ich nazbiera viac, môžete si z nich urobiť „nástenku odkazov“, napríklad na vnútorných dverách skrine.

Odkazy ocenenia, vďačnosti, lásky a obdivu sú totiž silne terapeutické, keď sa človek na toho druhého hnevá, keď sa cíti sám, alebo keď sa má vďaka okolnostiam zvonku ťažko a ten druhý nie je nablízku. Odkaz nemusí prísť len vo fľaši cez more.

Viac na www.ntm.sk.

Orez stromov v kostolnej záhrade

Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove z jesene minulého roka a po splnení všetkých ohlasovacích povinností pristúpi náš CZ v dohľadnej dobe k sanácii porastovej štruktúry rastúcej v našej kostolnej záhrade, teda areáli národnej kultúrnej pamiatky na ulici Letnej v katastrálnom území Spišská Belá a zároveň nachádzajúcej sa v pamiatkovom území „Pamiatková zóna Spišská Belá“, za dodržania nasledujúcich podmienok stanovených KPÚ:

 • Z porastovej štruktúry vo vymedzenom areáli NKP je možné odstrániť všetky listnaté stromy – bresty horské (Ulmus glabra) – rastúce po obvode vymedzeného areálu juhozápadnej, západnej a severozápadnej časti a po oboch stranách chodníka vedúceho od vstupnej brány na západe východným smerom ku vstupu do kostola, z dôvodu zhoršeného biologického stavu v dôsledku hubového ochorenia – grafiózy brestov a ohrozenia bezpečnosti užívateľov.
 • Náhradná výsadba za odstránené listnaté stromy bude realizovaná v rámci vymedzeného areálu kostola na parcele KN-C č. 2 v katastrálnom území Spišská Belá, z listnatých domácich druhov stromov (líp malolistých – Tilia cordata, príp. líp veľkolistých – Tilia platyphylos) vysadených po obvode vymedzeného areálu kostola, vytvorením obvodovej porastovej štruktúry v dostatočnej vzdialenosti od stavebného objektu ako aj oplotenia a vytvorením aleje po oboch stranách chodníka vedúceho ku hlavnému vstupu do kostola. Presné miesto výsadby a druh drevín je potrebné konzultovať s KPÚ Prešov pred samotnou realizáciou náhradnej výsadby.
 • Štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu a počas realizácie prác bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.
 • Zásah je potrebné realizovať najmä v období vegetačného pokoja – predovšetkým od 1. októbra do konca februára nasledujúceho roku.

Odôvodnenie:

KPÚ Prešov na základe terénnej obhliadky a po posúdení biologického stavu všetkých stromov – brestov horských vo vymedzenom areáli kostola zistil, že všetky stromové dreviny – bresty horské situované v juhozápadnej, západnej a severozápadnej časti vymedzeného areálu a po oboch stranách chodníka vedúceho od vstupnej brány na západe východným smerom ku vstupu do kostola, sú úplne vyschnuté v dôsledku hubového ochorenia – grafiózy brestov. Predmetné stromy sú v súčasnej dobe biologicky narušené so vznikajúcimi dutinami, odlupujúcou sa kôrou na kmeňoch. Koruny stromov sú bez olistenia so stopami po odbornom zásahu. Na základe týchto dôvodov súhlasí KPÚ Prešov s odstránením všetkých poškodených stromov výrubom. Realizácia predmetného zámeru pri dodržaní stanovených podmienok nenaruší pamiatkové hodnoty pamiatkového územia.